Rank svakog elementa

Pitanje ili opis problema

Nemam ideju kako da odredim rank svakog elementa. Svatio sam da bi trebalo imena uneti kao stringove a poene kao niz brojeva, znao bih naći najveći element i najmanji, ali ne znam kako odrediti rank bodova.

Link ka zadatku ili odgovarajućoj stranici

https://petlja.org/biblioteka/r/problemi/zbirka-napredni-nivo/rang_svakog_elementa

Prvo napravis jedan niz koji ce da cuva parove elemenata i parovi ce biti vrednost koji je neko osvojio i njegova pozicija u nizu. Nakon toga cemo ga sortirati u opadajuci niz gledajuci vrednosti poena. Zatim cemo uzeti drugu vrednost para u nizu i postaviti resenje od te druge pozicije jednako poziciji tog clana u nizu. Evo koda za lakse razumevanje :slight_smile: :

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
bool cmp(pair<int,int> a,pair<int,int> b){
return a.first > b.first;
}
int main()
{
int n;
cin>>n;
int x[n];
vector<pair<int,int> > v;
string a[n];
for(int i=0;i<n;i++)
{
cin>>a[i];
cin>>x[i];
v.push_back(make_pair(x[i],i));
}
sort(v.begin(),v.end(),cmp);
int ans[n];
for(int i=0;i<n;i++)
{
ans[v[i].second]=i+1;
}
for(int i=0;i<n;i++)
cout<<a[i]<<" "<<ans[i]<<endl;
}

1 Like

Možeš i da prepišeš sve brojeve u novi niz, sortiraš taj niz i onda sa lower_bound dobiješ rank (od pozadi), lako je onda dobiti i rank koji se traži

#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>

using namespace std;

int main()
{
  int n;
  cin >> n;

  vector<pair<string,int>> items;
  vector<int> s; 
  for(int i = 0; i < n; i++) {
    string name;
    int score;
    cin >> name >> score;
    items.push_back(make_pair(name,score));
    s.push_back(score);
  }
  sort(s.begin(), s.end());
  for(auto item: items) {
    int r = lower_bound(s.begin(), s.end(), item.second) - s.begin();
    cout << item.first << " " << n - r << endl;
  }
  return 0;
}
1 Like