Problem sa klasama i sablonima

Potrebno je kreirati šablon za kreiranje objekata tipa Student. Svaki Student treba da ima sledeća svojstva:Potrebno je kreirati šablon za kreiranje objekata tipa Student. Svaki Student treba da ima sledeća svojstva:

  • name
  • address
  • phone
  • course
  • index_number

Svaki objekat koji predstavlja jednog studenta treba da poseduje sledeće ponašanje (metodu):

  • getInfo()

Potrebno je da metoda getInfo() kao povratnu vrednost vraća kumulativne podatke o jednom studentu (na primer Name: John Benson, address: High Park 36, Phone: (507) 833-3567, Course: Geography, Index number: 123/007).

Za realizaciju šablona za kreiranje objekata, koristiti klasu.

Na kraju je na osnovu kreiranog šablona potrebno kreirati tri objekta koji predstavljaju tri studenta sa podacima po želji. Nad tri kreirana objekta je potrebno pozvati metodu za ispis podataka – getInfo() i informacije prikazati print komandom