Ko uradi ovaj zadatak je bog

Napiši program u Python-u koji crta familiju trigonometrijskih funkcija oblika y=sin(wx+fi)
rasponu x pripada (0,360 . Kružna frekvencija  uzima deset vrednosti sa konstantnim uvećanjem svake sledeće u odnosu na prethodnu, sa rasponom w(1,4) , afazni pomak fi=17 za sve funkcije. Funkcija ima deset i sve prikazati na istom grafiku.

Da li imas link zadatka?