Detekcija i pracenje vrha prsta uz pomoc OpenCV-a i Python-a


#1